loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1501 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
1502 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
1503 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
1504 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
1505 Một Phật tử 100.000đ  
1506 Diệu Từ 200.000đ  
1507 Quang Khanh 100.000đ  
1508 Chú Hiển 300.000đ  
1509 Trang 20.000.000đ  
1510 Tuệ Quang 5.000.000đ  
1511 Như Nguyện 100Usd  
1512 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
1513 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
1514 Ngọc Tốn 10.300Aud  
1515 Như Như 8.000.000đ  
1516 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
1517 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
1518 Liễu Tánh 100Aud  
1519 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
1520 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
1521 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
1522 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
1523 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ