loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1401 Ngọc Tốn 10.300Aud  
1402 Như Như 8.000.000đ  
1403 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
1404 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
1405 Liễu Tánh 100Aud  
1406 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
1407 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
1408 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
1409 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
1410 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ