loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1201 Từ Thủy (Thùy Hương) 1.000.000đ  
1202 Nguyễn Văn Hai 300Usd  
1203 Phạm Anh Tuấn 10.000.000đ  
1204 Nguyễn Trung Thiện 1.000.000đ  
1205 Minh Tuệ 5.000.000đ  
1206 Diệu Thanh & Diệu Nhẫn 580.000đ  
1207 Trịnh Anh Tuấn 3.000.000  
1208 Gđ. Bosay Miken 500.000đ  
1209 Gđ. Nguyễn Đức Long 1.000.000đ  
1210 Connic & Ameti Khanh Đặng 1500Usd  
1211 Sư Siêu Thiện 1.000.000đ  
1212 Lớp VDP sư cô Tâm Tâm 1.300.000đ  
1213 Lớp thiền chủ nhật 7.700.000đ  
1214 Quỳnh Hoa - Lilian Tường Dung - Lê Hội Toàn 600.000đ  
1215 Tuệ Quang 1 lượng vàng  
1216 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
1217 Nguyên Đạo 200.000đ  
1218 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
1219 Lan Anh 50.000đ  
1220 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
1221 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
1222 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
1223 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
1224 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
1225 Một Phật tử 100.000đ  
1226 Diệu Từ 200.000đ  
1227 Quang Khanh 100.000đ  
1228 Chú Hiển 300.000đ  
1229 Trang 20.000.000đ  
1230 Tuệ Quang 5.000.000đ  
1231 Như Nguyện 100Usd  
1232 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
1233 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
1234 Ngọc Tốn 10.300Aud  
1235 Như Như 8.000.000đ  
1236 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
1237 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
1238 Liễu Tánh 100Aud  
1239 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
1240 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
1241 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
1242 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
1243 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ