loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
901 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
902 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
903 Ngọc Tốn 10.300Aud  
904 Như Như 8.000.000đ  
905 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
906 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
907 Liễu Tánh 100Aud  
908 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
909 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
910 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
911 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
912 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ