loading
Đóng góp Quỹ Từ Thiện Tổ đình Bửu Long năm 2016
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Như Trung 10.000.000  
2 Nguyễn Hữu Huấn 20.000.000  
3 Hồng Ngọc 500Usd  
4 Xuân Hồng - Xuân Hương 300.000  
5 Cô A 30.000.000  
6 Trần Nguyệt Minh 22.200.000  
7 Tu nữ Pháp Hộ 500.000  
8 Diệu Hương - Hữu Hiệp - Như An 500.000  
9 Gđ. Vô Thanh 2.000.000  
10 Tu nữ Pháp Hộ 1.000.000  
11 Võ Bá 500.000  
12 Bảo Tâm và bạn 100Cad  
13 Như Phước 1.000.000  
14 Liễu Niệm 50.000  
15 Chị Tịnh và bạn 18.500.000  
16 Chú bán vòng 200.000  
17 Viên Thanh 7.000.000  
18 Cô Liễu Khai 2.100.000  
19 Bạn Ngọc Nga 11.000.000  
20 Ngọc Nga 2.500.000  
21 Nhóm Mitta (Canada) 50.000.000  
22 Viên Thanh 5.000.000  
23 Chị Hà 2.000.000  
24 Như Phúc 2.000.000  
25 Sư Thiện Hảo 1.000.000  
26 Viên Hướng 5.000.000  
27 Bác sĩ Thành 3.000.000  
28 Kim Hậu 8.000.000  
29 Sư Nguyên Chánh 2.500.000  
30 Sư Minh Tuệ 1.000.000  
31 Nguyễn Thụy Đài Trang 7.000.000  
32 Viên Hướng 8.000.000  
33 Gđ. Sanh + Nhật 5.000.000  
34 Tiêu Mi 2.200.000  
35 Nguyễn Thụy Đài Trang 12.000.000  
36 Ngọc Nga 8.000.000  
37 Nhóm SYL (Share Your Love) 20.000.000  
38 Như Thể 2.500.000  
39 Đăng (Minh Quang) 12.000.000  
40 Gđ. Như Phúc 34.240.000  
41 Bà Ngọc Tốn 400Aud  
42 Lâm Thu Mười & Thơ 400Aud  
43 Như Trung 400Aud  
44 Như Phúc 400Aud  
45 Lâm Thu Mười & Thơ 1000Aud  
46 Gđ. Hồng Phúc 20Aud  
47 Gđ. Quyên Quyên 50Aud  
48 Gđ. Thuận Nhiên 50Aud  
49 Gđ. Thuận Tánh 300Aud  
50 Gđ. Thuận Pháp 1000Aud  
51 Shop Mangala Munch 1000Aud  
52 Gđ. Don & Thoa 300Aud  
53 Gđ. Lâm Thu Mười & Thơ 600Aud  
54 Gđ. Như Trung 300Aud  
55 Gđ. Thuần Định 300Aud  
56 Gđ. Thuần Tuệ 500Aud