loading
Đóng góp Quỹ Từ Thiện Tổ đình Bửu Long năm 2017
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Phạm Phú Vinh 500.000  
2 Viên Thanh 30.000.000  
3 Như Trung và anh chị 2500Aud  
4 Tu nữ Pháp Hộ 3.000.000  
5 Công ty Như Phúc 6000Aud  
6 Thuần Tuệ 100Aud  
7 Như Khiêm 400Aud  
8 Lâm Thu Mười và Thơ 600Aud  
9 Như Trung 400Aud  
10 Như Phúc 400Aud  
11 Quế Phương 100Aud  
12 Lâm Thu Mười và Thơ 2000Aud  
13 Gđ. Don và Thoa 300Aud  
14 Gđ. Lâm Thu Mười và Thơ 1000Aud  
15 Gđ. Như Trung 300Aud  
16 Gđ. Thuần Định 300Aud  
17 Gđ. Thuần Tuệ 300Aud  
18 Vô Thanh 1.000.000  
19 Resort Long Hải 200.000.000  
20 Bạn Như Phúc 500Aud  
21 Thuần Định 500Aud  
22 Lê Mỹ Tiên 4.000.000  
23 Gđ. Giác Thiện, Diệu Trí, Giác Tấn, Phương Trang, Diệu Thuỷ, Thiện Tu 48.000.000  
24 Như Phúc 3000Aud  
25 Bích Thu Lâm 1.000.000  
26 Bạch Tuyết Bùi 200Usd  
27 Michelle Duong 100Usd  
28 Mai A Nguyễn 200Cad  
29 Lê Đình Nam 2.000.000  
30 Trần Lan Anh 1.000.000  
31 Đặng Xuân Diệu 400.000  
32 Shop Mangala 700Aud  
33 Thuận Pháp 500Aud  
34 Thuận Tánh 300Aud  
35 Thuận Trí 100Aud  
36 Thuận Nhiên 50Aud  
37 Võ Hồng Phúc 20Aud  
38 Hồ NG Quyên 50Aud  
39 Trần Liên 300Aud  
40 Gđ. Trần Thị Nhung 200Aud