loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

ĐẠI LỄ VESAK - TAM HỢP PL.2560

* Tại Bồ-đề Phật Cảnh:

- 18g00: Chư Phật tử tề tựu

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG GIỚI ĐÀN HUYỀN KHÔNG 2016

Tổ chức Giới đàn Huyền Không 2016 - PL. 2560

Hình ảnh Lễ Hội Huyền Không năm Bính Thân

 
 
Trở lại     Đầu trang