loading

Danh sách tất cả các tags

nguyên lý tu tập (1018) trình pháp & chiêm nghiệm (1004) cuộc sống (704) tri ân (476) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (475) thơ (466) Hỏi & Đáp về Phật giáo (381) Thiền (323) tánh biết & tướng biết (251) bản ngã & đại ngã (250) bệnh tật (235) Thiền Minh Sát - Vipassanā (197) xuất gia & tại gia (196) thiền định (191) sự thật, chân lý, pháp (184) buông (183) Lịch Thầy giảng pháp (171) bất an & sợ hãi (156) kinh & sách (149) chúc mừng năm mới (132) tùy duyên thuận pháp (130) Thực tại đang là (121) hồi hướng, phước lực & tâm lực (119) vô thường, khổ & vô ngã (116) nghiệp (115) Giác Ngộ (113) tụng kinh & niệm Phật (110) ý nghĩa cuộc đời (103) khổ đau (102) giao tiếp & ứng xử (100) Tình yêu (100) tâm sân (96) người âm & cõi âm (94) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (92) nghi lễ (90) sát sinh (88) pháp thoại (86) Tứ Niệm Xứ (81) Thực hành sai phương pháp (77) giới luật (75) nhân quả (75) quy y Tam Bảo (69) Bát Chánh Đạo (68) tông phái (68) chân đế & tục đế (65) Niệm tâm (65) tái sinh (65) chia sẻ pháp (63) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (62) cô đơn & độc lập (55) ba-la-mật (53) pháp đối trị (53) bắt đầu tu học (52) sám hối & tạ ơn (52) trong thấy chỉ có thấy (52) Niết-bàn (51) giáo dục & dạy con (50) niệm hơi thở, sự thở (50) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (50) ngũ uẩn (49) tham dục & tham ái (48) thờ cúng (47) khổ đế (46) thiền tuệ (46) tử vi, phong thủy, bói toán (46) Thiện ác đúng sai (44) ngã mạn (42) tâm từ (42) giấc mơ (41) giới định tuệ (41) Tội & phước (39) chúc mừng khánh tuế (38) Dâng y Kathina (38) luân hồi (38) niệm sự chết (38) ăn chay & ăn mặn (37) báo hiếu (37) từ thiện (37) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (37) tâm (35) vi diệu pháp & duy thức học (35) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (35) nhận ghi chép pháp thoại (34) định mệnh (33) sinh tử & sinh diệt (33) tự nhiên & vô tâm (32) mất ngủ (32) tương giao - mối quan hệ (32) tôn giáo khác (31) bố thí (30) Niệm thọ (30) quán chiếu (29) giải thoát (28) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (28) Tự lực và tha lực. (28) Như lý tác ý (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) vô ngã vị tha (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) gia đình (25) ngôn từ (25) trì chú (25) trí tuệ (25) tánh không (24) Trà Đạo (24) vô sư trí & hậu đắc trí (24) Niệm pháp (23) phóng sinh (23) tang lễ (23) tẩu hỏa nhập ma (23) bát quan trai giới (22) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (22) luân xa (22) tánh tướng thể dụng (22) thấy tức là buông (22) tự biết mình (22) Tứ Diệu Đế (22) bất toàn & hoàn toàn (21) thái độ - trạng thái (21) nhân & duyên (19) nhẫn nại (19) thận trọng - chú tâm - quan sát (19) khoa học (18) làm công quả & hùn phước (18) pháp học & pháp hành (18) Tịnh Độ Tông (18) vô minh (18) Niệm thân (17) cầu & nguyện (16) hạnh đầu đà (16) năng và sở (16) tâm si (16) tâm tham (16) cúng dường (15) đức tin & niềm tin và mê tín (15) hai mặt, nhị nguyên (15) hữu thức hóa vô thức (15) Sống trong thực tại (15) 10 phiền não (14) bùa chú (14) đạo & đời (14) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (14) ma nhập (14) tứ đại (14) tứ oai nghi (13) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (12) mệt mỏi - chán nản (12) phá thai (12) trầm cảm (12) phân vân & hoài nghi (11) pháp hữu vi - pháp vô vi (11) Thất giác chi (11) xá lợi (11) cận tử nghiệp (10) Lão Tử & Trang Tử (10) tâm lý học (10) tham thoại đầu (10) Tứ như ý túc (10) Pháp danh (9) hóa thân, báo thân & pháp thân (8) hôn trầm (8) không bước tới, không dừng lại (8) Khổng Tử (8) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (8) tạo tác (8) tự sát (8) y pháp bất y nhân (8) Bát Nhã Tâm Kinh (7) chấp Ngã - chấp Pháp (7) Danh & Sắc (7) Dịch Lý (7) không sợ hãi - vô úy (7) sanh hữu tác thành (7) sát-na định (7) tầm và tứ (7) tham, sân & si (7) thần thông (7) thời gian tâm lý (7) tín ngưỡng (7) tứ chánh cần (7) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (7) xuất hồn (7) 10 kiết sử (6) cảm xúc và cảm giác (6) Đại Thừa (6) thân kiến, hoài nghi (6) chánh định (5) chúc mừng ngày nhà giáo (5) Hối hận & ăn năn (5) lý và sự (5) tâm bình thường là Đạo (5) tánh (5) thập nhị nhân duyên (5) trầm không trệ tịch (5) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) duy tác (4) Kiết Giới Sima (4) năng lượng (4) Pháp luân công (4) tri kiến thanh tịnh (4) Trí nhớ (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) luật hấp dẫn (3) phước đức (3) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (3) sở tri & sở đắc (3) tánh đế & thánh đế (3) thu thúc lục căn (3) thực tánh và khái niệm (3) 37 phẩm trợ Đạo (2) kinh doanh & Phật Giáo (2) Krishnamurti (2) nhân điện (2) Nhất tâm bất loạn (2) Osho (2) thề & nguyện (2) thụ động & chủ động (2) vô ký (2) vô tướng tu tập (2) chân-thiện-mỹ (1) chú tâm (1) Chư Thiên (1) sinh-hữu-tác-thành (1) tứ nhiếp pháp (1) Văn - Tư - Tu (1)